1400the office building pcxb6lg

תנאי שימוש

כתב ויתור על תביעות, הצהרת בריאות, הסתכנות מרצון ושחרור מאחריות

על ידי חתימה על מסמך זה הנך מוותר/ת על זכויות משפטיות, לרבות על הזכות לשיפוי ועל הזכות להגיש תביעה. היציאה לסיור שטח לימודי ו/או לכל פעילות אחרת עם מארגני הסיור ו/או מי מטעמם, כרוכה בחוסר נוחות ובסיכונים. כל הנוטלים חלק בפעילות עלולים להיפצע, להיפגע פיזית, להינזק כלכלית, נפשית ו/או אפילו למות תוך כדי הסיור ו/או הפעילות. מסמך זה מהווה “הסכמה לנטילת סיכון” ו/או “כתב ויתור ושחרור”, הוא תקף משפטית ומחייב אתכם ולכן, יש לקראו בעיון רב.

הגדרה בסיסית: סיור שטח לימודי, פעילות הסברה על נכסים והשקעות, בהם מסתובבים באזורים שונים ברחבי הערים השונות במיקומים שונים ומשתנים, רואים דירות, נכנסים ויוצאים מבניינים שונים, עולים ויורדים במדרגות של בניינים, נכנסים לאתרי שיפוץ ו/או בנייה ודירות שנמצאות בתהליכי שיפוץ ו/או בנייה וכיוצ”ב. יכול להיות מזג אויר משתנה, אשר ואין למארגן כל שליטה על כך (להלן “המארגן”) כרוכה במגוון רחב של פעילויות כאמור

הבנה וידיעה: אני מודע/ת כי הסיור ו/או הפעילות עם המארגן ו/או מי מטעמו, מסוג זה ישנם סיכונים אינהרנטיים לסוג זה של פעילות וכן רמת חוסר נוחות משתנה מאדם לאדם הכרוכה בפעילות הנערכת בתנאי שטח לא רגילים, כגון דירות בתהליכי שיפוץ שונים אשר יכולות להיות מסוכנות במידה משתנה, בתנאי מזג אוויר משתנים, על כל המשתמע מכך. אני יודע/ת ומבין/נה כי פעילות כזאת יכולה להיות כרוכה בביצוע מאמץ גופני, בתנאים אלו עלול לגרום להחמיר פציעות, מצב בריאותי ו/או סימפטומים.

הצהרה והסכם שחרור מאחריות:
א. הנני מקבל את כללי הפעילות ואני מבין ויודע את המשמעויות של אופיה של הפעילות, מצהיר כי אני נבדקתי בבדיקה רפואית בידי רופא, וכי נמצאתי על ידו במצב בריאותי טוב וכשיר לעמוד בדרישות הסיור. המצב הבריאותי שלי תקין, אני בריא ומרגיש טוב. ביום הסיור והפעילות אני מרגיש מעולה. אם אני לא מרגיש טוב ביום הסיור מסיבה כלשהיא, אני מתחייב להודיע מיד בצורה מפורשת, ולסיים את השתתפותי בסיור באותו הרגע. אני גם מצהיר שהתכוננתי לקראת הפעילות הן בלימוד אופיה, דרישותיה וברכישת ידע הנחוץ. ניתנה לי כל הזדמנות לשאול כל שאלה ואני החלטתי לבוא לסיור מתוך רצון חופשי ועל אחריותי בלבד תוך שאני מבין את הסיכונים, לרבות הסיכון להיכנס לאתרי שיפוץ ו/או בנייה פעילים, על כל המשתמע מכך.

ב. הנני מאשר ומבין שיש סיכונים אינהרנטיים וסיכונים אחרים המעורבים בסוג כזה של פעילות ואני באופן חופשי ומרצוני האישי בוחר לקחת סיכונים אלו וחוסר נוחות המתלווה לכל פעילות שכזו.

ג. הריני משחרר/ת בזה ופוטר/ת מכל אחריות את המארגן, עובדיו וכן את כל מי שמטעמו, לרבות צדדים שלישיים, בעלי הדירות שבדירותיהם יבקרו בהם במהלך הסיור, קבלנים, שוכרי הדירות, פועלים בשטח וכיוצ”ב כל מי שקשור במישרין או בעקיפין למארגן (להלן: “הצדדים המשוחררים”) מכל תביעה, דרישה, אחריות או עילה משפטית העשויים להיות לי בגין מוות, פציעות, נזקים ואובדנים כלשהם, באם יקרו לי כתוצאה מהשתתפות שלי בפעילות של המארגן, בין אם נגרם בהתאם להוראות שקיבלתי ובין אם לא, וכן נזקים כאמור שספגתי כתוצאה ממעשה או מחדל של הצדדים המשוחררים ולרבות רשלנותם.

ד. אני מסכים/מה ומתחייב/ת שלא אגיש תביעה ולא דרישה כלשהיא כנגד הצדדים המשוחררים בגין נזקים או אובדנים כאלה או אחרים שנגרמו לי ואני מסכים/מה לשפות ולפצות את הצדדים המשוחררים בגין כל חיוב שיושת עליהם, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות, הנובע במישרין או בעקיפין ולרבות בגין רשלנותם של הצדדים המשוחררים.

ה. אני לבדי אהיה אחראי/ת לכל אובדן ו/או פציעה ו/או תאונה ו/או נזק מכל סוג ומין ,ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאותיים, שיגרמו לגוף ו/או לרכוש, לרבות לי ו/או לכל דבר ו/או גורם ו/או צד שלישי אחרים.

ו. מבלי לגרוע מכלליות האמור אין ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג כלפי המארגן ו/או מי מטעמו ו/או שלוחיו ו/או עובדיו ו/או צד ג’ כלשהוא ו/או מקדמיו ו/או מממניו, לרבות נציגיהם, זאת אף אם ניתן לייחס למי מהם ו/או לכל גורם אחר רשלנות ו/או מחדל.

ז. הריני מתחייב/ת כי במקרה ובהליך משפטי כלשהו יקבע כי רשלנותם של הצדדים המשוחררים גרמה לפציעתי, מותי או נזקיי האחרים, אזי אהיה אחראי/ת לפצות ולשפות את הצדדים המשוחררים בגין כל סכום שיפסק כנגדם במסגרת הליך כאמור.

ח. הובהר לי והבנתי היטב שהשתתפות בפעילות ו/או סיורים במסגרת הפעילות של המארגן ו/או מי מטעמו כרוכה בסיכונים ובסכנות שגם השגחה, זהירות, הכשרה, הדרכה ומומחיות אינם יכולים לחזות ולמנוע ועל כן הנני נוטל/ת על עצמי באופן מפורש ומרצון את כל הסיכונים לפגיעה, פציעה ומוות, נזק גופני ואבדן כלכלי שעלולים להיגרם לי, בין אם נגרמו ברשלנותם של הצדדים המשוחררים ובין אם לא.

ט. הנני מצהיר כי רכשתי ביטוחים שמתאימים ומכסים אותי בכל סוג של פעילות כזאת ואם אין ברשותי ביטוחים כאלה, אני לוקח את כל האחריות על עצמי בלבד ולא יהיה לי טענות כלפי המארגן ו/או מי מטעמו בכל נושא ו/או עניין.

י. אני מבין/ה שהמארגן יוכל לעשות שימוש בשמי, בצילום שלי, בהקלטה של קולי ובציטוט של דברי לטובת פרסום וקידום, ושלא אהנה מתמורה כספית כלשהי בגין השימוש באלה. אני מרשה שימוש כזה באלה ומוותר/ת על כל זכות לפרטיות לגביהם.

יא. הנני מצהיר/ה כי אני בריא/ה וכשיר/ה לחתום על הסכם זה.
יב. קראתי את כל האמור בהסכם זה, הנני מבין/נה את תכנו הבנה מלאה והנני מסכים/מה לכל האמור.

הנני לאשר הבנתי המלאה והמוחלטת כי הייעוץ הניתן בסדנא הינו יעוץ מהשטח ואיננו יעוץ פרופסיונאלי, הייעוץ ניתן לי על פי בקשתי ועל אחריותי ואין המדובר בייעוץ של יועץ השקעות מוסמך ו/או עורך דין ו/או יועץ מס ו/או רואה חשבון ו/או מאמן/מטפל מוסמך – או כל יעוץ של בעל מקצוע טעון רישוי על פי דין.
ידוע לי כי למרות שהייעוץ יכלול חומר עדכני ואיכותי מהשטח, כל עסקאות הנדל”ן שאבצע הינן על אחריותי בלבד כאדם בגיר ועצמאי ולגב’ רותם נמיר פרדס ו/או לחברת דודי נמיר בע”מ לא תהיה כל אחריות להצלחתן ו/או, חס וחלילה לכשלונן.

בברכה מארגן הסיור,
רותם נמיר פרדס ת.ז. 056054380
דודי נמיר בע״מ ח.פ. 514240803

*מטעמי נוחות מנוסח בלשון זכר, אך ללא כוונת זדון ומכוון גם לנשים שבינינו.